top of page

Clubregelement

JEUGDVOETBAL

Is een leer- en groeiproces naar individueel beter worden, ieder in zijn tempo en met zijn mogelijkheden. Het ontwikkelen van het individu staat steeds voorop, daardoor zal het resultaat in de opleiding ondergeschikt blijven.

Wat wel prioritair moet zijn, is een winnaars mentaliteit.

 

1. Algemeen:

Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement dat hem overhandigd wordt. Dit reglement werd opgemaakt door het bestuur. Gebeurlijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden via de trainers of afgevaardigden voorgelegd aan het bestuur.

2. Engagement van de club en de spelers:

Wij menen te mogen zeggen dat VV Zepperen-Brustem een toffe club is en wij proberen dit ook zo te houden. Zowel het bestuur alsook onze bekwame en gediplomeerde trainers trachten hiertoe hun steentje bij te dragen. Als bestuur is het onze wens dat elke jeugdvoetballer met plezier naar KVV Zepperen-Brustem komt om te voetballen. De club tracht om elke jeugdvoetballer vreugde te laten beleven aan het voetbalspel.

Voetbal is een ploegsport en daarom verwachten wij van onze jeugdspelers, trainers, afgevaardigden en ouders dat enkele regels worden gerespecteerd.De club probeert de 50% speeltijd per wedstrijd na te streven, volgens de nieuwe richtlijnen van het jeugdvoetbal.

3. Houding:

Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van de spelers dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek. We dulden geen grofheden. Bij aankomst of vertrek ( bij een training of wedstrijd ) verwachten wij van onze spelers dat zij de trainer en/of afgevaardigden begroeten, dit kan gebeuren door een hand te schudden. Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verlieswedstrijd). In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Conflicten kunnen echter te allen tijde met de betrokkenen uitgepraat worden, doch nooit in bijzijn van anderen.

4. Stiptheid:

Aanwezigheid op training is gewenst.  Indien een speler door ziekte of andere  omstandigheden niet kan aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig persoonlijk de trainer . Ingeval van een wedstrijd kan eventueel ook de afgevaardigde verwittigd worden. Bij een wedstrijd heeft iedere speler vanaf 10 jaar zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder identiteitskaart worden niet opgesteld! Het opstellen van een speler zonder identiteitskaart levert de club een boete op en de ploeg verliest de wedstrijd met forfaitcijfers!Je komt 15 minuten voor aanvang van de training naar de aangeduide kleedkamer om nadien in groep naar het trainingsveld te gaan.

Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk op tijd, de trainers bepalen het tijdstip waarop de speler moet aanwezig zijn in de kleedkamer.Andere afspraken kunnen worden gemaakt tussen de spelers, ouders, trainers en afgevaardigden.Bij uitwedstrijden komt men stipt op de afgesproken plaats en tijdstip samen. Indien een speler rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever rijdt, vragen wij de trainer/afgevaardigde  hiervan tijdig te verwittigen.

 

5. Gebruik van de kleedkamers:

De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Vermijd nodeloos verkwisting van warm water. Mogelijk komen er nog andere ploegen achter je om te douchen.Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches. De kleedkamers worden vanaf miniemen door de spelers zelf in een beurtrolsysteem gereinigd. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de afgevaardigden en de trainers. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel, …). Laat ze niet onbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde. De club is niet verantwoordelijk voor verdwenen voorwerpen.Uiterlijk 20 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers! Men speelt NOOIT met een bal in de kleedkamer en in de gang. 

 

6. Kleding en materiaal:

De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de wedstrijdkledij en deze dienen zelf onderhouden te worden. Beenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht, worden ook door de speler zelf aangeschaft. Debutantjes, duiveltjes en pre-miniemen (U6 tem U11) zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Je voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn. Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg desnoods voor een regenvestje en een lange broek tijdens de winterperiode. Iedere speler beschikt over een eigen oefenbal, die hij bij elke training en/of wedstrijd meebrengt en waar hij zelf verantwoordelijk voor is. Hij betaalt hiervoor 25 euro (deze prijs is inbegrepen in het lidgeld ). Na het seizoen wordt de bal eigendom van de speler. Bij eventueel verlies van de oefenbal tijdens het seizoen betaalt de speler voor een nieuwe bal 25 euro aan de club. In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen terug gezet.

KVV Zepperen-Brustem heeft voor de seizoenen 2018-2019 & 2019-2020 & 2020-2021 gekozen voor het sportmerk ERIMA Elke aankoop van sportartikelen in groep moet van het sportmerk ERIMA zijn en dient eerst gemeld te worden aan het bestuur van VV Zepperen-Brustem. (contractuele overeenkomst tussen VV Zepperen-Brustem en Erima) Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.

7. Sportinfrastructuur:

Alle jeugdspelers moeten respect hebben voor onze infrastructuur. De ganse week zijn heel wat mensen druk in de weer om de velden en kleedkamers te onderhouden.Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler..

8. Verzekering:

Teneinde alle rechten op een tegemoetkoming van het FSF – fonds van de KBVB of VFV  – voor sommige medische kosten te behouden, moeten de aangesloten spelers, blessures  opgelopen tijdens een wedstrijd of op training binnen de 48 uur na het ongeval laten attesteren door een geneesheer op een specifiek voor de KBVB bestemde formulier “Aangifte van Ongeval”. Dit formulier is ter beschikking op de club, bij uw afgevaardigde of bij de gerechtigde correspondent Kiggen Jacques .

Binnen de 7 dagen na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de dokter en de betrokken speler, en vergezeld van een klever van uw ziekenfonds worden overhandigd aan de secretaris of de documenten te deponeren in de brievenbus in de kantine te Zepperen. .

Hou rekening dat niet alle kosten worden terugbetaald door het FSF – fonds.

Ouders die dit wensen kunnen steeds een bijkomende sportverzekering afsluiten.

9. Verzorging en voeding:

Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.Alcohol en roken hebben een slechte invloed op de lichamelijke conditie en dienen dus vermeden te worden.Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen.Drugs worden in onze club niet getolereerd.Heel belangrijk bij het leveren van een sportprestatie is dat men voldoende drinkt. Niet alleen na, maar ook voor de inspanning.

10. Lidgeld:

Er worden geen kledijpakketten uitgedeeld aan spelers die geen lidgeld betaald hebben. Dit lidgeld dekt eveneens de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB en VFV. Bv. betaling van de verzekering aan het FSF voor medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal + diverse andere kosten.

Niet betaling van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee. Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug. Gelieve jullie hieromtrent te informeren.

Het betalen van het lidgeld geeft enkel recht tot het deelnemen aan de trainingen en is geenszins een garantie tot het spelen van wedstrijden op wekelijkse basis.

11. Studie en Voetbal:

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen dient dit tijdig gemeld te worden aan de trainer/afgevaardigde en er zal daarvoor steeds begrip getoond worden.

12. Vervoer:

De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt.We vertrekken stipt op het afgesproken uur. Wie rechtstreeks rijdt, verwittigt steeds de trainer/afgevaardigde.Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.Tijdens vervoer niet meer personen toelaten in een voertuig dan de verzekering toelaat.

13. Afgevaardigden:

Zorgt voor het bedelen van flessen water aan thuisploeg en tegenpartij.Zal toezicht houden bij het opruimen van de spelerstafel in de kantine na de wedstrijden.Zal de scheidsrechter ontvangen en begeleiden tijdens diens aanwezigheid op ons terrein.Zal steeds een voorbeeldfunctie vervullen in alle omstandigheden.

14. Ouders:

Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal.

We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER trachten te gedragen en dit IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

15. Wat wij verwachten van de ouders:

Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter.Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult immers een voorbeeldfunctie! Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt door de trainer en niet door de ouders of de afgevaardigden.Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden, voetbal is een ploegsport, wij rekenen op uw zoon/dochter. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten ) is te vermijden. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke personen. Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainers en TVJO. Voor extra – sportieve vragen kan je de afgevaardigden of de bestuursleden contacteren. Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooien, restaurantdagen, barbecue, …Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen, aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten na het einde van de training.30 min. na het beëindigen van de wedstrijd stopt de verantwoordelijkheid van de club.

16. Sancties:

Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het bestuur sancties genomen worden. Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het bestuur. De boetes uitgesproken door de K.B.V.B worden ten laste gelegd aan de speler of ouders.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de jeugdwerking van VV Zepperen-Brustem.Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers en afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen.

bottom of page